بیاین باهم گفتگو کنیم. حال و احوالی بگیریم و ارتباطمون رو قوی تر کنیم

صدّیقینی یعنی هرکسی که با مدرسۀ ما ارتباط داشته. چه کادر و معلم. چه دانش آموز و فارغ التحصیل. و چه کسی که برای اولین بار اسم صدّیقین رو میشنوه.

از همین جا شروع کنید و برامون پیام بذارید.