یادگیری تعاملی یا مشارکت در جریان آموزش

به نظر می‌رسد یکی از عواملی که در افزایش میزان یادگیری تأثیر دارد، مشارکت فراگیرندگان در جریان آموزش است. در صورت مشارکت فراگیرندگان در طراحی و اجرای آموزش، ‌آن‌ها نیز ‌فعالیت‌های یادگیری را با اهمیت تلقی خواهند کرد و با علاقه و آگاهی، برای یادگیری و نیل به هدف‌های آموزشی تلاش می‌کنند.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها