منطق دهم - درس7 - حل تمارین - استاد نادعلی زاده

منطق دهم - درس8 - قسمت1 - استاد نادعلی زاده

منطق دهم - درس8 - قسمت آخر - استاد نادعلی زاده

منطق دهم - درس8 - تمارین - استاد نادعلی زاده

منطق دهم - درس9 - قسمت1 - استاد نادعلی زاده

منطق دهم - درس10 - قسمت1- استاد نادعلی زاده

اقتصاد دهم - مبحث مالیات - استاد صدیقین