علوم انسانی

​​خوبه که با علوم انسانی بیشتر آشنا بشیم و بعضی اشتباهات رایج یا قضاوت های عامیانۀ نسبت به این رشته رو از ذهنمون دور کنیم. به همین جهت توی این قسمت هر مطلبی که کمک بده تا دیدمون نسبت به رشتۀ مهم و سرنوشت سازِ علوم انسانی اصلاح و واقعی بشه رو براتون ارائه میدیم.