شیوۀ آموزش، توی فهم و موندِگاریِ مطلب در ذهن ما، خیلی مُؤثِر و تعیین کُنَنده س. همۀ ما دَرسا و مطالبِ زیادی توی عُمرِمون خوندیم. حتی بعضی دَرسارو با نمرۀ بالا گُذَروندیم. امّا الان چیزِ زیادی اَزَشون یادِمون نیست. ساعت ها مطالعه و شنیدن و دیدن؛ ولی نتیجه؟ کم و ناچیز. حالا، خوبه بِدونین که بهترین و موندگارترین، و حتی یکی از سریع ترین روش های یادگیری، اینه که خودِ یادگیرنده، با یاددهی و مُباحِثه و گفتگو، مَطلب رو توی ذهنِ خودش و دیگران مُحکم کُنه. این اساسِ شیوۀ یادگیری تَعامُلیه.​​​​​​​

یادگیری به روش تعاملی و مشارکتی

هرم یادگیری - میزان بازدهی روش های مختلف یادگیری
یادگیری تعاملی در نشست دهم چهارسوق - دکتر محمد نیرو
یادگیری رشد دهنده(الگوی 3ضلعی) - دکتر محمود امانی
یادگیری تعاملی یا مشارکت در جریان آموزش - دکتر محمد نیرو