انس با قرآن

چکیده

تلاوت روزانه یک صفحه از قرآن کریم

از تاریخ 1394/12/17 الی 1395/12/23

از صفحه ی 453 الی 459 (قرآن به خط عثمان طه)

سوره ی ص و آیات 6 الی 10 سوره ی زمرتلاوت روزانه یک صفحه از قرآن کریم

از تاریخ 1392/12/17 الی 1392/12/23

از صفحه ی 453 الی 459 (قرآن به خط عثمان طه)

سوره ی ص و آیات 6 الی 10 سوره ی زمر