آیه 277 سوره مبارکه شعراء

متن آیهو سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون
 

آنانکه ظلم کردند بزودى خواهند دانست که به چه کیفرى بازگشت مى کنند.