اردوی مشهد مقدس

فروردین 1395اردوی سالیانه مشهد مقدس از تاریخ 1395/1/23 لغایت 1395/1/28 برگزار می گردد.