قلب؛ سرمایه ی مشترک همه

چکیده

... مشترک ترین سرمایه ی همه ی انسانها قلبشونه. قدر دل هامونو بدونیم. که هیچ دادگاهی در کل جهان غرامت آنرا نه می تواند نعیین کند و نه می تواند تامین کند.

(جمله ی یادگاری از جناب مهندس سید مجتبی حسینی در برنامه ی یخ در بهشت سال 1384)... مشترک ترین سرمایه ی همه ی انسانها قلبشونه. قدر دل هامونو بدونیم. که هیچ دادگاهی در کل جهان غرامت آنرا نه می تواند نعیین کند و نه می تواند تامین کند.

(جمله ی یادگاری از جناب مهندس سید مجتبی حسینی در برنامه ی یخ در بهشت سال 1384)